Algemene voorwaarden

Nextius legal b.v

                                               Algemene Voorwaarden Nextius Legal B.V.

 

  1. Toepasselijkheid

1.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verstrekt aan Nextius Legal B.V. (hierna: “de Vennootschap”)

  1. Opdrachten

2.1         Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Vennootschap. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2         Op alle aan de Vennootschap verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing.

2.3         Aan de Vennootschap gegeven opdrachten strekken nimmer tot advisering over buitenlands recht. Aan de Vennootschap gegeven opdrachten strekken slechts tot het geven van fiscaal advies indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

2.4         De Vennootschap is bevoegd in het kader van uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens de opdrachtgever. Zo mogelijk gebeurt dat in overleg met de opdrachtgever, met dien verstande dat selectie van deurwaarders en procesgemachtigden  in beginsel zonder overleg plaatsvindt. De Vennootschap is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden.

2.5         De opdrachtgever vrijwaart de Vennootschap voor alle aanspraken van derden en de door de Vennootschap in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

2.6         Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever derden in kennis stelt van resultaten van door de Vennootschap verrichte werkzaamheden, is hij gehouden deze derden hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

2.7         Door de Vennootschap worden persoonsgegevens verwerkt in een cliëntenadministratie en in dossiers. Dit gebeurd conform de privacyverklaring, die gepubliceerd is op de website van de Vennootschap: https://nextius.nl

2.8         Gedurende zeven jaar na het afsluiten van een zaak wordt het digitale dossier in de cloud bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd.

2.9         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de Vennootschap gegeven opdrachten. In geval van wijziging van deze voorwaarden gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op de website van de Vennootschap: https://nextius.nl

 

 

 

 

– 2 –

 

2.10       Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

  1. Honorering en incasso

3.1         De tarieven van de voor de Vennootschap werkende fee earners variëren afhankelijk van hun functie, ervaring en specialistische kennis. De Vennootschap is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek te wijzigen. 

3.2         De door de Vennootschap te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening door de opdrachtgever te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de hiervoor gemaakte integrale advocaatkosten en de wettelijke rente, aan de Vennootschap te vergoeden.

3.3         Het is voor de Vennootschap gebruikelijk om betaling van een voorschot (een depotdeclaratie) te vragen, alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen. De omvang van het voorschot wordt bepaald door de geschatte kosten voor de rechtshulp gedurende de eerste periode. Het voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend en blijft dus tot het einde van de zaak als dekking aanwezig.

  1. Aansprakelijkheid en verval

4.1         De aansprakelijkheid van de Vennootschap is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Vennootschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de Vennootschap komt. Deze verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van de Vennootschap beperkt tot driemaal het honorarium dat door de Vennootschap in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximum aansprakelijkheid van € 50.000 (vijftig duizend euro).

4.2         Bij het inschakelen door de Vennootschap van derden, anders dan die bedoeld in artikel 4.4, kan de Vennootschap, behoudens eigen tekortkomingen waarvoor het in artikel 4.1 gestelde geldt, door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde.

Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever de Vennootschap voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor de Vennootschap.

4.3         Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de Vennootschap in verband met door de Vennootschap verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

4.4         Deze voorwaarden worden bedongen mede ten behoeve van: iedere (vroeger) aan de Vennootschap verbonden persoon zoals bestuurders, werknemers, adviseurs, partners en aandeelhouders (en hun bestuurders) en hun rechtsopvolgers onder algemene titel, onverminderd overigens het in artikel 2.1 bepaalde. De in artikelen 2.5 en 4.2 vervatte vrijwaringen gelden voor hen rechtstreeks. Zij kunnen door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden, onverminderd het bepaalde in artikel 2.1, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. In deze uitzonderingsgevallen geldt het in artikel 4.3 vervatte vervalbeding ten behoeve van deze personen rechtstreeks. Voorts gelden de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens de Vennootschap, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door de Vennootschap.

  1. Geschillen

5.1         Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Eventuele bezwaren over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie kan de cliënt rechtstreeks kenbaar maken aan de behandelend advocaat. Deze klacht zal worden behandeld volgens de kantoorklachtenregeling die gepubliceerd is op de website van de Vennootschap: https://nextius.nl. Indien de cliënt en de behandelend advocaat er niet in slagen om tot een oplossing te komen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommisssie Advocatuur. Ook de behandelend advocaat kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

5.2          Geschillen over de kwaliteit van dienstverlening of de hoogte van de declaratie worden met uitsluiting van de gewone rechter door de Geschillencommissie Advocatuur behandeld, tot een bedrag van €10.000,- .  Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. Dit is een arbitrageclausule.

5.3         Ten aanzien van alle overige geschillen met betrekking tot aan de Vennootschap verstrekte opdrachten is de bevoegde rechter in Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de Vennootschap en de opdrachtgever. Indien de Vennootschap als eisende partij optreedt, is zij gerechtigd het geschil in afwijking hiervan aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter.

 

 Versie november 2019