Terms & Conditions

Nextius legal b.v

ALGEMENE VOORWAARDEN NEXTIUS LEGAL B.V.

  1. 1. Vennootschap

1.1 Nextius Legal B.V. (hierna: “de Vennootschap”) is een besloten vennootschap met als enig aandeelhouder een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

  1. 2. Opdrachten

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Vennootschap. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 Op alle aan de Vennootschap verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing.

2.3 Aan de Vennootschap gegeven opdrachten strekken nimmer tot advisering over buitenlands recht. Aan de Vennootschap gegeven opdrachten strekken slechts tot het geven van fiscaal advies indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

2.4 De Vennootschap is bevoegd in het kader van uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens de opdrachtgever. Zo mogelijk gebeurt dat in overleg met de opdrachtgever, met dien verstande dat selectie van deurwaarders en procesgemachtigden in beginsel zonder overleg plaatsvindt. De Vennootschap is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden.

2.5 De opdrachtgever vrijwaart de Vennootschap voor alle aanspraken van derden en de door de Vennootschap in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

2.6 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever derden in kennis stelt van resultaten van door de Vennootschap verrichte werkzaamheden, is hij gehouden deze derden hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

2.7 Door de Vennootschap worden persoonsgegevens bijgehouden in een cliëntenadministratie.

De administratie wordt uitsluitend gehouden op het vestigingsadres van de Vennootschap.

Op verzoek kan inzage worden verkregen in het aanmeldingsformulier.

2.8 Gedurende drie jaar na het afsluiten van een zaak wordt het betreffende dossier in het archief van de Vennootschap bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd.

2.9 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de Vennootschap gegeven opdrachten. In geval van wijziging van deze voorwaarden door de Vennootschap gelden de gewijzigde voorwaarden, vanaf de dag van publicatie op nextius.nl voor alle nieuwe opdrachten.

2.10 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

  1. 3. Honorering en incasso

3.1 Door de Vennootschap worden in beginsel voor alle door haar te verrichten werkzaamheden projecttarieven per uur in rekening gebracht. Daartoe wordt met de opdrachtgever een uurtarief overeengekomen en in een projectovereenkomst vastgelegd. De tarieven van de voor de Vennootschap werkende fee earners variëren afhankelijk van ervaring en specialistische kennis. De Vennootschap is gerechtigd de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek te wijzigen.

3.2 De door de Vennootschap te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening door de opdrachtgever te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke (handels)rente, aan de Vennootschap te vergoeden. Betalingen die aan de Vennootschap worden gedaan worden afgeboekt van de oudste openstaande declaraties van de opdrachtgever. Indien betalingsafspraken tussen de opdrachtgever en de Vennootschap door de opdrachtgever niet worden nagekomen, dan vervallen deze betalingsafspraken van rechtswege, met inbegrip van eventuele door de Vennootschap aan de opdrachtgever verstrekte kortingen en is de gehele vordering van de Vennootschap direct en integraal opeisbaar.

3.3 Het is voor de Vennootschap gebruikelijk om betaling van een voorschot (een depotdeclaratie) te vragen, alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen. De omvang van het voorschot wordt bepaald door de geschatte kosten voor de rechtshulp gedurende de eerste periode. Het voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend en blijft derhalve tot het einde van de zaak als dekking aanwezig.

  1. 4. Aansprakelijkheid en verval

4.1 De aansprakelijkheid van de Vennootschap is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van de Vennootschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de Vennootschap komt. Deze verzekeringen kennen beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekeringen, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van de Vennootschap beperkt tot driemaal het honorarium dat door de Vennootschap in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximum aansprakelijkheid van € 50.000.

4.2 Bij het inschakelen door de Vennootschap van derden, anders dan die bedoeld in artikel 4.4, kan de Vennootschap behoudens eigen tekortkomingen waarvoor het in artikel 4.1 gestelde geldt door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever de Vennootschap voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor de Vennootschap.

4.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de Vennootschap in verband met door de Vennootschap verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

4.4 Deze voorwaarden worden bedongen mede ten behoeve van: de aandeelhouders en bestuurders van die rechtspersonen, alsmede de (overige) voor en tevens namens de Vennootschap werkzame personen, onverminderd overigens het in artikel 2.1 bepaalde. De in artikelen 2.5 en 4.2 vervatte vrijwaringen gelden voor hen rechtstreeks. Zij kunnen door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden, onverminderd het bepaalde in artikel 2.1, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. In deze uitzonderingsgevallen geldt het in artikel 4.3 vervatte vervalbeding ten behoeve van deze personen rechtstreeks. Voorts gelden de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens de Vennootschap, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door de Vennootschap.

  1. 5. Geschillen

5.1 Ten aanzien van alle aan de Vennootschap verstrekte opdrachten is de bevoegde rechter in Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de Vennootschap en de opdrachtgever. Indien de Vennootschap als eisende partij optreedt, is zij nochtans gerechtigd het geschil in afwijking hiervan aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter.

 

 

 

 

 

 

Versie januari 2016